Regulamin

 
 

1. Postanowienia ogólne

1.1 Poniższy regulamin określa warunki świadczenia usług szkoleniowych w zakresie nauki pływania, zwanych dalej „Kursami” przez szkółkę pływania Lider Swim .
 
 

2. Zapisy i rezerwacja miejsc

2.1. Klasyfikacja do poszczególnych grup jest dokonywana na podstawie posiadanych umiejętności oraz wieku.

2.2. Zapisy na naukę pływania odbywają się drogą telefoniczną bądź elektroniczną.
 
 

3. Płatności

3.1. Dokonując rezerwacji miejsca uczestnik, bądź jego opiekun prawny zobowiązuje się do pokrycia kosztów szkolenia w kwocie ustalonej przez organizatora. Rachunek będzie przesyłany drogą elektroniczną 1-ego każdego miesiąca. Opłaty prosimy dokonywać najpóźniej do 10 dnia bieżącego miesiąca.

3.2 Trzy dniowe opóźnienie w płatności za kurs może skutkować anulowaniem rezerwacji, o czym organizator poinformuje drogą e-mailową.

3.3. Rezerwacja miejsca z formą poprzez przelew internetowy zostaje potwierdzona w momencie zaksięgowania środków na koncie lub po przekazaniu potwierdzenia przelewu organizatorowi drogą mailową na adres: liderswim@wp.pl

3.4. Organizator zastrzega sobie prawo skreślenia z listy uczestników, które zalegają z płatnościami powyżej 14 dni

3.5. Organizator w przypadku nie zebrania się grupy (nie mniej niż 2 osoby) zwraca dokonane płatności na konto bankowe uczestnika bądź jego opiekuna prawnego. Na życzenie uczestnika płatność może być przetransferowana na inny kurs a ewentualna nadwyżka zostanie zwrócona.
 
 

4. Nieobecności, odwoływanie i odrabianie zajęć

4.1. W przypadku nieodbycia się zajęć z przyczyn technicznych Szkółka Pływacka Lider Swim może wyznaczyć dodatkowy termin w celu odrobienia zaległości.

4.2. Szkółka Pływania Lider Swim nie zwraca pieniędzy za zajęcia, w których uczestnik nie wziął udziału z przyczyn leżących po jego stronie. Istnieje jednak możliwość odrobienia nielimitowanej ilości zajęć w semestrze. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy odrabiania zajęć w przypadku braku miejsca w grupie o podobnym wieku i umiejętnościach. Nie ma możliwości odrabiania zajęć podczas wypowiedzenia współpracy, w przypadku braku płatności lub w opóźnieniach w płatnościach. Po zakończeniu semestru, liczba zajęć możliwych do odrobienia zostaje „wyzerowana”.

4.3. Zajęcia indywidualne i grupowe prosimy odwoływać (bez podania przyczyny) telefonicznie, bądź wysyłając sms do godz 2000! dzień przed zajęciami. W przypadku braku informacji organizator zastrzega sobie prawo do odmowy odrobienia zajęć.

4.4. Każdorazowa chęć odrobienia zajęć prosimy zgłaszać telefonicznie z dniem jaki Państwo preferują na organizację zajęć. Organizator odpowiada na informacje dopiero po analizie grafiku i możliwości dopasowaniu uczestnika do grupy na podstawie umiejętności i wieku.
 
 

5. Rezygnacja z kursu

5.1. Szkółka pływacka Lider Swim zastrzega sobie prawo do zmian harmonogramu prowadzonych lub też rozwiązania grup liczących mniej niż 2 osoby. Jeżeli zmiana nastąpi w trakcie trwania nauki to różnica wynikająca z pozostałych lekcji zostanie zwrócona uczestnikom.

5.2. Uczestnikowi, a jeżeli nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, jego opiekunowi prawnemu, który w jego imieniu zawarł umowę, przysługuje prawo do rozwiązania współpracy skutkującej na koniec miesięcznego okresu rozliczeniowego. Warunkiem jest przesłanie informacji na adres liderswim@wp.pl
 
 

6. Wyłączenia z odpowiedzialności

6.1. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich prawni opiekunowie.

6.2. Organizator zajęć nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni lub bez opieki.

6.3. Osoby nie przestrzegające regulaminu szkółki Lider Swim oraz regulaminu pływalni mogą zostać skreślone z listy uczestników bez zwracania należności za poprzedzające zajęcia.
 
 

7. Polityka prywatności

7.1. Każdy uczestnik bądź jego opiekun rezerwując miejsce w kursie i podając swoje dane osobowe, a zwłaszcza adres zamieszkania, e-mail, nr. tel., datę urodzenia, wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celu rekrutacji oraz późniejszej organizacji zajęć oraz zgadza się na otrzymywanie wiadomości SMS z potwierdzeniem zajęć oraz informacjami ogólnymi.

7.2. Każdemu użytkownikowi przysługuje wgląd w swoje dane oraz ich zmiana lub usunięcie konta w chwili rezygnacji z kursu.

7.3. Każdy uczestnik będzie otrzymywać na podany podczas rejestracji adres email wyłącznie informacje o szczegółach organizacji kursów, rachunki za szkolenie, informacje o wyjazdach oraz informacje o innych wydarzeniach prowadzonych przez firmę Lider Swim.

7.4. Każdy uczestnik ma prawo zrezygnować z otrzymywania informacji z pkt.7.3 przesyłając e-mail na adres liderswim@wp.pl